Присъедини се към нас в Facebook Български | Join us 

Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК за инвалидна пенсия

25.02.2016

Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК за инвалидна пенсия Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност, тъй като експертните решения се изпращат по служебен път.

Промяната се прави в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С измененията се съкращава и с един месец срокът в който лицата, подали заявление за отпускане на пенсия с нередовни и/или липсващи документи, са длъжни да отстранят нередностите. От два месеца, той става един месец. По отношение на пенсиите, за които се прилага международен договор, срокът за отстраняване на нередностите е 2 месеца.

Правителството одобри промени в още пет други наредби.

С измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица изрично се посочва, че видът на осигуряването може да се променя от самоосигуряващите се лица за всяка календарна година. Това може да става, ако е подадена декларация по утвърден образец от 1 до 31 януари на съответната календарна година. Друго допълнение в наредбата е свързано с включване на доходите от работа по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при определяне на сбора от осигурителните доходи за лицата, които подлежат на осигуряване на различни основания.

В Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица се регламентира начинът, по който се процедира в случаите, когато документите, които удостоверяват осигурителен стаж и/или доход от друга държава, не съдържат всички необходими данни за изчисляване размера на обезщетението, поради което е необходимо те да бъдат изяснени служебно с компетентната институция от другата държава. До постъпване потвърждението на липсващата информация, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица ще се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните, които се съдържат в Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт. Изменят се и приложенията към Наредбата във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2016 г., съгласно които могат да получават парични обезщетения за безработица само хора, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България или пенсия за старост в друга държава, или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168, изплащана от частните пенсионноосигурителни дружества.

В Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се конкретизират условията за отпускане на парична помощ при смърт. Уточнява се, че за да бъде отпусната парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице е необходимо да са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът за внасянето им. Това е така, тъй като само при внесени осигуровки, починалият попада в кръга на осигурените лица и съответно – наследниците му могат да получат паричната помощ при смърт.

С промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се уеднаквява режимът за освобождаване от внасянето на осигурителни вноски при изплащане на обезщетения, възнаграждения и др., предвидени в останалите закони – Кодекс на труда, Закон за държавния служител и др.

Във връзка с отмяната на издаването на осигурителни книжки е отменено изискването окончателният размер на месечния осигурителен доход за съответната година да се вписва в осигурителните книжки на лицата. С измененията в Наредбата за осигурителните каси отпада задължението на осигурителните каси да снабдяват с осигурителни книжки самоосигуряващите се.

News

Search

News type

 1. All
 2. Appeal for help
 3. Charity event
 4. I want to help
 5. Inspiring news

Categories

 1. All
 2. Orphans
 3. Children with disablities
 4. Disabled people
 5. Old people
 6. Poorhouse
 7. Communal kitchen
 8. People in need
 9. Medical treatment
 10. Prisoners
 11. Refugеes
 12. Orthodox churches
 13. Alcoholics and drug addicts
 14. Other

Type

 1. All
 2. Books
 3. Medical treatment
 4. Blood donation
 5. Toys
 6. Medicine
 7. Clothing and shoes
 8. Food
 9. Furnitures
 10. Electric appliance
 11. Financial assistance
 12. Social events
 13. Courses and teaching
 14. Voluntery labour
 15. Labour against payment
 16. Accommodation
 17. Culture
 18. Competitions

Shall all news

Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova